top of page
typer bebyggelse
sentrumsutvikling
sentrumsplan
shared space
sentrum
områder for boligutvikling
boligfelt Glomma
boligtypologier
boligtypologier
møteplasser
møteplasser
trafikksituasjon
trafikksikkerhet

BRASKEREIDFOSS

STEDSUTVIKLING

Sted: Våler kommune, Hedmark

Oppdragsgiver: Våler kommune

Prosjektfaser: Mulighetsstudie

Status: Gjennomført 2016

Samarbeidspartnere: LaLa Tøyen (LARK)

Prosjektet undersøker hvordan Braskereidfoss kan videreutvikles fra å være et fragmentert tettsted med trafikkproblemer og få møteplasser, til et attraktivt sted å bo. Med utgangspunkt i eksisterende bebyggelse og kvaliteter, skisseres en trinnvis utvikling med stor variasjon av boligtyper, etablering av gode sosiale møterom i sentrum, og oppbygging av lekeplasser og rekreasjonsområder basert på blant annet lokal trelastvirksomhet og beliggenhet ved Glomma og naturen. Den trafikkerte riksveien som deler tettstedet i to foreslås omderfinert til miljøgate med svært lav fartsgrense for å inngå i et felles byrom med myke trafikanter, og et nytt sykkelveinett skal gjøre det enkelt og trygt å ferdes uten bil i området.

bottom of page